Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

Poniżej prezentujemy treść dokumentów, które prześlemy na wskazany w formularzu zgłoszenia adres mailowy celem wypełnienia ich i odesłania pod wskazany adres fundacji.

1. Regulamin otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez  Fundację Bliżej 

I

1. Środki zgromadzone na subkoncie Fundacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie stanowią jej własność i mogą być wydatkowane

wyłącznie na sfinansowanie poniesionych wydatków zgodnie z zapisami pkt III

niniejszego regulaminu.

II

Zasady otwierania subkont

1. Wnioskodawcą o otwarcie subkonta może być Podopieczny Fundacji lub jego prawni opiekunowie (w przypadku osoby niepełnoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej).

2. Dysponentami zebranych środków mogą być:

- Podopieczny Fundacji;

- prawni opiekunowie Podopiecznego Fundacji;

- inny członek rodziny Podopiecznego.

3. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania i zaakceptowania postanowień

niniejszego regulaminu oraz prawidłowo wypełnionego wniosku, do którego dołączone zostały

wymagane dokumenty:

a) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

b) w przypadku braku w/w dokumentów, należy dołączyć dokument potwierdzający diagnozę, rozpoznanie choroby, wskazania do leczenia,

c) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub aktualny,

d) wypis ze szpitala, lub aktualne zaświadczenia od lekarzy specjalistów,

e) wniosek o otwarcie subkonta w Fundacji Bliżej stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

f) wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

g) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do biura Fundacji pod adresem Fundacja Bliżej, ul. Powsińska 56, 02-903 Warszawa lub drogą pocztową/kurierską

5. Wniosek, oświadczenie i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do biura Fundacji lub przesłać mailem na adres kontakt@fundacjablizej.pl w wersji oryginalnej.

6. Po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji zostanie wystawione i przesłane (na adres do

korespondencji wskazany we wniosku) zaświadczenie potwierdzające otwarcie subkonta.

7. Subkonto musi zostać oznaczone hasłem. Hasłem może zostać imię i nazwisko beneficjenta lub

inna, dowolna nazwa.

8. Dokumenty do pobrania i informacje dotyczące funkcjonowania subkont znajdują się

 na stronie https://fundacjablizej.pl/

III

Wydatki z subkonta:

1.Wydatki z subkonta będą realizowane tylko w przypadku posiadania dostępnych środków na

subkoncie.

2.Wydatki będą realizowane wyłącznie na podstawie faktur i rachunków wystawianych na

poniższe dane:

Fundacja Bliżej

Ul. Powsińska 56

02-903 Warszawa

NIP 5213803760

Wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) powinny być wystawiane na dane osoby fizycznej – tj. dane Podopiecznego lub osoby reprezentującej Podopiecznego (Rodzica/Opiekuna Prawnego). W treści faktury wystawca powinien wskazać jego numer ewidencyjny, na przykład:

Nabywca:

Jan Kowalski

Ul. Ładna 5

00-000 Korale

25200 Jan Kowalski

W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio do kontrahenta – nabywcą jest Podopieczny lub osoba reprezentująca Podopiecznego, a płatnikiem Fundacja, na przykład:

Nabywca:

Jan Kowalski

Ul. Ładna 5

00-000 Korale

25200 Jan Kowalski

Płatnik:

Fundacja Bliżej

Ul. Powsińska 56

02-903 Warszawa

NIP 5213803760

Na fakturach lub rachunkach, zarówno do refundacji jak i do zapłaty, wystawca powinien wskazać numer ewidencyjny, nazwisko oraz imię Podopiecznego.

3. Fundacja nie wykonuje przelewów w obcych walutach. W przypadku korzystania z usług po za

krajem należy dokonać płatności z własnych środków. Następnie fakturę wystawioną na Fundację,

potwierdzenie zapłaty-przelewu, informację z banku z którego został wykonany przelew o

wysokości kursu waluty na dzień i godzinę wykonania przelewu, wypełnioną dyspozycję wypłaty

środków z kwotą przeliczoną na złotówki należy dostarczyć do Fundacji. Na tej podstawie Fundacja

dokona refundacji środków z subkonta Podopiecznego Fundacji.

4. Z otrzymanych na subkonto środków można finansować następujące wydatki:

1. Zakup lekarstw.

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

3. Zakup pomocy dydaktycznych – wymagane zaświadczenie np.: od logopedy.

4. Zakup sprzętu i oprogramowania do Komunikacji Alternatywnej– wymagane zaświadczenie

np.: od logopedy, terapeuty AAC.

5. Finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów.

6. Finansowanie badań laboratoryjnych w kraju i za granicą.

7. Finansowanie zabiegów i operacji w kraju i za granicą.

8. Finansowanie rehabilitacji i terapii.

9. Finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

10. Zakup art. do pielęgnacji (np.: art. przeciwodleżynowe, przeciwodparzeniowe etc.)

11. Zakup art. jednorazowego użytku (np.: strzykawki, pieluchy etc.)

Finansowanie wydatków innych niż wymienione powyżej, na wniosek dysponenta, następuje

na podstawie decyzji zatwierdzanych przez Zarząd Fundacji.

IV

Opłaty i prowizje

1. Fundacja pobiera prowizję w wysokości 1,5% na bieżąco od każdorazowej wpłaty.

2. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi księgowej subkonta.

V

Refundacja środków z subkonta

1. Refundacja środków z subkonta następuje tylko w formie przelewu w złotych polskich na wskazany

we wniosku numer konta bankowego dysponenta subkonta.

2. Refundacja następuje na podstawie prawidłowo wystawionych i opisanych dokumentach (faktura,

rachunek) oraz do wysokości zgromadzonych środków na subkoncie.

3. Możliwa jest refundacja z subkonta faktur terminowych (firma wystawia fakturę z terminem

płatności następnie Fundacja dokonuje przelewu ze środków subkonta) pod warunkiem, że

dysponent dostarczy opisaną fakturę wraz z dyspozycją wypłaty środków.

4. Dokumenty księgowe za poniesione wydatki wystawione w danym roku kalendarzowym należy

dostarczyć do Fundacji do dnia 31 stycznia roku następnego.

5. Każda faktura czy rachunek powinny być opisane i podpisane na odwrocie przez dysponenta

subkonta w następujący sposób, przykład:

„ Faktura na zakup leków dla …. (imię i nazwisko osoby dla której prowadzone jest subkonto). Proszę zapłacić z subkonta (hasło subkonta). Czytelny podpis dysponenta subkonta.”

lub:

„Faktura za turnus rehabilitacyjny …. (imię i nazwisko osoby dla której prowadzone jest subkonto) wraz z opiekunem. Proszę zapłacić z subkonta …. (hasło subkonta). Czytelny podpis dysponenta subkonta.”

6. Refundacja następuje do 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania prawidłowo opisanych

dokumentów księgowych, chyba że układ dni wolnych od pracy spowoduje przesunięcie terminu,

wówczas przelew zostanie wykonany w pierwszym dniu pracującym.

7. Oryginały dokumentów, na podstawie należy dostarczyć do biura Fundacji osobiście lub wysłać na adres siedziby drogą pocztową/kurierską.

VI

Zamknięcie subkonta

1. Dysponent w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o zamknięcie subkonta.

2. Brak operacji na subkoncie w okresie 1 roku spowoduje automatyczne zamknięcie subkonta.

3. Zamknięcie subkonta może nastąpić w drodze decyzji Zarządu Fundacji.

4. Środki pozostałe na likwidowanych subkontach, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, pozostają własnością Fundacji i przeznaczone są na realizację zadań

statutowych Fundacji. W drodze wyjątku na wniosek dysponenta Zarząd Fundacji może podjąć

decyzję o przekazaniu zgromadzonych środków wskazanemu beneficjentowi posiadającemu

subkonto w Fundacji Bliżej

5. Odsetki bankowe od zebranych środków zwiększają fundusz statutowy Fundacji.

VII

Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące funkcjonowania subkont umieszczane są na stronie internetowej Fundacji

2.Wszelkie zmiany, komunikaty i informacje dotyczące aktualności korzystania i obsługi subkont będą

wysyłane każdorazowo na wskazany we wniosku adres e-mail.

3.Brak odpowiedzi w ciągu 14 dni kalendarzowych ze strony dysponentów subkont będzie

traktowany jako akceptacja przesłanych informacji.

4.Podopieczni posiadający subkonto w Fundacji Bliżej są uprawnieni do korzystania z oferty Fundacji

na zasadach określonych indywidualnie.

5.Podopieczni posiadający subkonto w Fundacji Bliżej mogą korzystać z wszystkich działań

projektowych, o ile spełniają kryteria rekrutacji do projektu.

VIII

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

2.O wszelkich zmianach dysponenci subkont będą informowani drogą elektroniczną.

Zarząd Fundacji Bliżej2. Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin otwierania i funkcjonowania

subkont w Fundacji Bliżej z siedzibą w Warszawie.

Zobowiązuję się do przekazania Fundacji informacji o ewentualnych zmianach dotyczących

podopiecznego posiadającego subkonto w Fundacji Bliżej (jak np. zmiana danych kontaktowych,

zmiany w orzeczeniu o niepełnosprawności, itp.), w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

...................................... ............................................................................

Miejscowość, data Podpis/-y wnioskodawcy/wnioskodawców subkonta


3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Bliżej z siedzibą pod adresem:

ul. Powsińska 56, 02-903 Warszawa.

...................................... ............................................................................

Miejscowość, data Podpis/-y wnioskodawcy/wnioskodawców subkont


4. Wniosek o otwarcie subkonta w Fundacji Bliżej


Dane Beneficjenta:

• Imię i nazwisko: ........................................................................................................................

• Adres zamieszkania: ..................................................................................................................

• Rozpoznanie: .............................................................................................................................

• Orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Data ważności orzeczenia: ........................................................................................................

• Dane do przelewów dokonywanych z subkonta (Imię i nazwisko, nr konta bankowego)

....................................................................................................................................................

• Hasło subkonta beneficjenta: .....................................................................................................

Dane wnioskodawcy/ców (dysponenta/tów):

Wnioskodawca 1:

• Imię i nazwisko:.........................................................................................................................

• Adres do korespondencji: ..........................................................................................................

• Nr telefonu: ................................................................................................................................

• Adres email: ...............................................................................................................................

Wnioskodawca 2:

• Imię i nazwisko:.........................................................................................................................

• Adres do korespondencji: ..........................................................................................................

• Nr telefonu: ................................................................................................................................

• Adres email: ...............................................................................................................................

Informacje dodatkowe:

• Główny cel gromadzenia środków................................................................................................

(proszę wybrać i wpisać punkty zawarte w regulaminie- pkt. III, ustęp 4)

................................................................

Data i podpis wnioskodawcy/dysponent


5. Zgoda na umieszczenie danych osobowych w zakładce „Nasi Podopieczni” na stronie www Fundacji Bliżej


Wyrażam zgodę na umieszczenie następujących danych mojego dziecka/podopiecznego na stronie Fundacji Bliżej:

W przypadku zgody prosimy o uzupełnienie odpowiedniego pola. W przypadku braku zgody prosimy o postawienie znaku minus.

Imię: ………………..

Nazwisko:…………………………………………

Data urodzenia:………………

Województwo

Zdjęcie: tak/nie

prześlij plik w formacie jpg na adres kontakt@fundacjablizej.pl

Schorzenie:…………………………….

Wybrana forma wsparcia ze strony Fundacji:……………………………………………… (zaznaczona w Formularzu Zgłoszenia)