Informacja dla rodziców dzieci z Ukrainy z niepełnosprawnościami – Warszawa.

Podstawą objęcia dziecka z niepełnosprawnościami opieką w systemie oświaty (przedszkola i szkoły) – czyli podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim – orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (KS)

Dla kogo:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane dzieciom  i młodzieży:

• niepełnosprawnym,

• niedostosowanym społecznie,

• zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 

które wymagają  specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Odnosi się do dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5 r.ż. i szkolnym do ukończenia nauki w szkole  ponadpodstawowej (maksymalnie do 24 r.ż.).

Niepełnosprawność definiowana jest wyłącznie w ramach poniższych “kategorii”: 

1.dzieci niesłyszące,

2. dzieci słabosłyszące,

3. dzieci niewidome,

4. dzieci słabowidzące,

5. dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

7. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8.dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

9.dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (więcej niż jedna z powyżej wymienionych). 

 

Gdzie się udać: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna właściwa dla placówki oświatowej (przedszkole, szkoła), do której dziecko uczęszcza, a jeśli jeszcze nie chodzi do przedszkola – to właściwa dla miejsca zamieszkania dziecka (dzielnica- wykaz poradni z woj. Mazowieckiego – w załączeniu)

 

Uwaga:

W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu –w Warszawie orzekają poradnie specjalistyczne odpowiednio dla dzielnic:

  • Mokotów

  • Ochota

  • Śródmieście

  • Ursynów

  • Ursus

  • Włochy

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7

ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa

tel: 22 849 99 98

tel: 22 849 98 03

tel.kom.: 519 831 523

e-mail: poradnia@ppp7.pl

 

dla dzielnic:

  • Praga Południe

  • Rembertów

  • Wesoła

  • Wawer

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

ul. Mińska 1/503-806 Warszawa

e-mail: ppp4@edu.um.warszawa.pl

tel.fax (022) 810 20 29

 

dla dzielnicy Praga-Północ:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3, 03–759 Warszawa

e-mail: sekretariat@ppp5.plrecepcja@ppp5.pl

tel. 22/ 619 01 94, 22/ 619 81 59

fax: 22/ 619 01 69

 

dla Bielan i Żoliborza:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10

ul. Wrzeciono 24

01-963 Warszawa (budynek szkoły, wejście po metalowych schodach, białe przeszklone drzwi)

Tel. 22 835 03

+48 519 823 869

723 249 204

503 321 090

sekretariat@ppp10.waw.pl 

 

Dla Bemowa:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich 17.

Tel. 22 666 17 74

 

W przypadku dzieci z wadami wzroku i słuchu – dla Warszawy orzeka:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

TOP 02-026 Warszawa,

ul. Raszyńska 8/10

(Dojazd autobusem lub tramwajem do Placu Zawiszy)

 

 

Potrzebne dokumenty:

♦ wniosek do zespołu orzekającego (wnioski w j. ukraińskim w załączeniu),

♦ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – może być z Ukrainy (jeśli jest możliwość przetłumaczenia ich na polski to super, jeśli nie – to poradnie sobie radzą)

Jeśli rodzina nie ma dokumentacji z Ukrainy – potrzebne będzie zaświadczenie od polskiego lekarza (psychiatra, neurolog ale mają honorować również pediatrę)

♦  ewentualnie opinia z przedszkola/szkoły o sytuacji dziecka/ucznia starającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanej dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - jeśli dziecko uczęszcza już do placówki.

W związku z sytuacją na Ukrainie – poradnie mają stosować tzw. ” szybką ścieżkę diagnostyczną” tzn.: jeśli rodzina ma jakiś dokument z diagnozą z Ukrainy – to będzie on uwzględniany i orzeczenie będzie wydane do końca tego roku szkolnego w trybie przyśpieszonym – na podstawie dostarczonej dokumentacji.

Co uzyskujemy: orzeczenie to określa warunki kształcenia – w tym właściwą placówkę (specjalna, integracyjna, ogólnodostępna) i zalecenia do objęcia dziecka opieką terapeutyczną na terenie placówki oświatowej. Przedszkole/szkoła jest zobowiązana przygotować dla dziecka posiadającego KS tzw. IPET ( Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) zawierający plan pracy terapeutycznej uwzględniający zalecenia z orzeczenia oraz ewaluować go, co najmniej dwa razy w roku szkolnym – tworząc WOPFU (Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia)

 

Odpłatność: wydanie orzeczenia o potrzebie KS jest bezpłatne

Ważne: Orzeczenie to wydaje się na dany okres edukacyjny (np. na czas edukacji przedszkolnej, nauczanie początkowe itd.). Na następnym etapie edukacji dziecka komisja w poradni od nowa ocenia czy są wskazania do wydania KS (jeśli rodzice o to wnioskują – co nie jest obligatoryjne).

Informacje i wnioski również w języku Ukraińskim są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

 

 

Inne przydatne dokumenty:

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)

Dla kogo: dzieci z niepełnosprawnością w wieku od 0 do 6 lat - lub do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej (jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny). Podobnie jak w przypadku orzeczenia o potrzebie KS stosowane są podane “kategorie” niepełnosprawności (1.dzieci niesłyszące, 2. dzieci słabosłyszące, 3. dzieci niewidome, 4. dzieci słabowidzące, 5. dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 7. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8.dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, 9.dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

Gdzie się udać. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna właściwa miejsca zamieszkania dziecka (wykaz w załączeniu.)

 

Potrzebne dokumenty:

♦ wniosek do zespołu orzekającego,

♦ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia starającego się o 0pinię

♦  ew opinia z przedszkola o sytuacji dziecka starającego się o opinię wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicnej - jeśli dziecko uczęszcza już do placówki.

Co uzyskujemy: możliwość realizacji 4-8 godzin miesięcznie bezpłatnych zajęć terapeutycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii. Zajęcia można realizować w wybranej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub placówce oświatowej posiadającej zespół wczesnego wspomagania rozwoju

Odpłatność: wydanie opinii jest bezpłatne

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

Dla kogo: osoby ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością; w przypadku dzieci do 16 r.z. nie określa się stopnia niepełnosprawności ale wskazuje potrzebny zakres wsparcia. Niepełnosprawność dziecka zespół orzeka na czas określony (często na 2-3 lata) jednak na okres nie dłuższy, niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia.

Gdzie się udać: osoby mieszkające w Warszawie: Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gen. Andersa 5

 

Potrzebne dokumenty:

⦁  wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia)

⦁ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),

⦁ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

Ważne: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia, w związku z czym nie będą przyjmowane (źródło: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci)

 

Co uzyskujemy: potrzebne dla uzyskania zasiłków ulgi rehabilitacyjnej, zniżek na przejazdy, korzystania ze środków PEFRON-u (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych )

(np dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętów). Wiele fundacji wymaga posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, by objąć dziecko opieką

Odpłatność: wydanie orzeczenia jest bezpłatne, 

 

 

SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla kogo: przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne) oraz osób upośledzonych umysłowo wymagających wsparcia w codziennym życiu. Ustawodawca dopuszcza również objęcie w wyjątkowych sytuacjach tym wsparciem dzieci i młodzieży. Ostatnio coraz częściej korzystają z nich rodziny z dzieckiem z diagnozą autyzmu (traktowanego jako zaburzenie psychiczne).

Gdzie się udać: wnioski o przyznanie SUO należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny.

 

Potrzebne dokumenty: zaświadczenie od neurologa lub psychiatry, lekarz określa w nim tygodniowy wymiar godzinowy;

Co uzyskujemy: świadczenia zdrowotne (również terapeutyczne) lub inne form pomocy i opieki w środowisku rodzinnym – rodzice najczęściej korzystają ze wsparcia terapeuty lub opiekuna na terenie domu, można również uzyskać pomoc w odprowadzaniu dziecka na zajęcia.  

Odpłatność: ustala się w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. 

Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216