Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

Regulamin

 

Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta Beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Bliżej

 

§1 Przepisy ogólne:

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 

Fundacją nazywana jest  Fundacja Bliżej  z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w W-wie pod numerem KRS 0000704216.

 

Strona internetowa Fundacji strona internetowa o adresie: www.fundacjablizej.pl

 

Beneficjentem  nazywana jest osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie rehabilitacji, aktywizacji, integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością  nazywana również w Regulaminie „Podopiecznym”.

 

Rodziną nazywana jest Rodzina Beneficjenta w linii prostej, a także krewni w linii bocznej do 2 stopnia.

 

Porozumienie – umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Beneficjentem.

 

Fundacja w związku z podpisanym z Beneficjentem Porozumieniem zapewnia:

 

 • rzetelne księgowanie lub rzetelną obsługę księgową zebranych na subkoncie środków,

 

 • przekazanie raz na kwartał drogą mailową na wskazany w Porozumieniu adres e-mail informacji o operacjach i stanie subkonta Beneficjenta

 

 • wsparcie marketingowe dla prowadzonych przez Beneficjenta akcji informacyjnych i promocyjnych 

 

 • umieszczenie apelu Beneficjenta na stronie internetowej Fundacji

 

§2 Gromadzenie środków na subkoncie

 

W celu gromadzenia środków finansowych Fundacja udostępnia Beneficjentowi subkonto na koncie bankowym w banku:

 

 Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 97 1090 1694 0000 0001 3577 6591

 

Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Beneficjenta może odbywać się poprzez:

 

 • Apele kierowane do adresata za pośrednictwem Internetu, prasy,  telewizji, radia, plakatów, ulotek, skutkujące otrzymaniem przez Fundację  darowizn od osób fizycznych i innych podmiotów.

 

 • Zbiórkę, aukcję, zawody sportowe – podczas których można dokonywać wpłat na Fundacje.

 

 • Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych będą rozpatrywane przez Fundację na podstawie dowodów wpłaty  (np. potwierdzeń przelewów, wyciągów bankowych).

 

Apele Beneficjentów:

 

 • Treści apeli Beneficjentów powinny być każdorazowo, uprzednio uzgadniane z Fundacją w formie pisemnej (mailowej lub listownej).

 

 • Treści apeli powinny być zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz zgodne ze stanem rzeczywistym odnośnie sytuacji zdrowotnej i materialnej Beneficjenta w oparciu o stosowną dokumentację umożliwiającą zweryfikowanie tych okoliczności przez Fundację.

 

 • W przypadku decyzji Beneficjenta o umieszczeniu jego apelu na stronie internetowej Fundacji i ulotce – Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatną publikację na stronach internetowych Fundacji w zakładce „Nasi Podopieczni” dostarczonych przez siebie treści (tekstu) i zdjęć.

 

 • Beneficjenci upoważniają Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęć i akceptują naniesione przez Fundację zmiany.

 

 • Beneficjent oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa do przekazanych zdjęć, o których mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed roszczeniem.

 

 

§3 Wydatkowanie środków z subkonta

 

Fundacja refunduje wydatki, o ile nie naruszają one warunków zawartych w Porozumieniu, Regulaminie, redagowanych apelach i odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości.

 

Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych na subkoncie środków w następujący sposób:

 

 • Otrzymując zwrot poniesionych wydatków – refundacja wydatków – przelew dokonywany przez Fundację na konto bankowe wskazane we wniosku.

 

 • Korzystając z zapłaty na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto bankowe wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez Beneficjenta.

 

W dokumentach potwierdzających poniesienie wydatku jako nabywcę należy wskazać Fundację oraz w treści dokumentu lub uwagach do niego powinny być zawarte: imię i nazwisko Beneficjenta, Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej oraz jego numer ewidencyjny.

 

Rodzaje dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku:

 

 • Rachunek,

 

 • Faktura VAT,

 

 • Paragon fiskalny (tylko w przypadku, gdy kwota wynikająca z takiego dokumentu nie przekracza 200 zł). Paragon powinien być opisany na odwrocie identyfikatorem Beneficjenta.

 

 • Inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatku.

 

 

Refundację wydatków przez Fundację na wskazanych zasadach powinno poprzedzać:

 

 • Wypełnienie i złożenie przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie według aktualnie obowiązującego wzoru razem z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wydatki poniesione lub które mają być przez niego poniesione

 

 • Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Fundację

 

Dokumenty i wydatki nie mogą budzić wątpliwości Fundacji pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Beneficjenta z uwagi na jego stan zdrowia i sytuację, w jakiej się znajduje. Dokumenty powinny odpowiadać pod względem formalnym i merytorycznym przepisom prawa.

 

Fundacja refunduje poniesione przez Beneficjenta koszty do wysokości środków zgromadzonych na jego subkoncie.

 

Jednorazowa, łączna kwota refundacji nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

§4 Zamknięcie subkonta

 

Postępowanie w przypadku zamknięcia subkonta:

 

 • Po rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych – liczonych od daty rozwiązania Porozumienia – na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

 

 • W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 1c niniejszego paragrafu – środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny i mogą zostać wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych liczonych od daty zgonu.

 

 • Rodzina, Reprezentant Beneficjenta lub Upoważniony poinformuje Fundację drogą mailową lub listowną o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zgonu.

 

 • Po upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 1c niniejszego paragrafu w terminie, środki zgromadzone na subkoncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

 • W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

 

§5 Postanowienia dodatkowe

 

 • Adres e-mail wskazany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i Beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako jego oświadczenia woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji, jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.

 

 • Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub formy pisemnej.

 

 • Prawem właściwym dla Porozumienia i Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z wykonaniem, interpretacją Regulaminu oraz Porozumienia podpisanych przez Fundację z Beneficjentami będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Informacje o Beneficjencie i o jego subkoncie, w tym dane osobowe i finansowe są zabezpieczone i traktowane przez Fundację jako poufne.

 

Nie są one udostępniane osobom nieupoważnionym.

 

Wszelkie uwagi, informacje, odwołania, zarzuty związane z realizacją Porozumienia należy kierować pisemnie do: Fundacja Bliżej, ul. Powsińska 56 02-784 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@fundacjablizej.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundację zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej i zostanie przesłana osobie, która takie uwagi i odwołania zgłosiła.

 

 • Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji i w panelu logowania.

 

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 6.11.2018

 

 • W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Porozumieniem wiążące dla stron są zapisy Porozumienia.