Powiedz znajomym, że Fundacja Bliżej już działa!

Przekazanie dalej informacji o tym,
że istniejemy będzie dla nas wielkim wsparciem. Dziękujemy!

Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Jesteśmy bliżej potrzeb naszych podopiecznych, dzięki zaangażowaniu w ich codzienne życie. 

Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy, ich dzieciom i rodzinom

W kilku słowach o tym, co robimy

Fundacja Bliżej, w Warszawie od 2017 r.

 numer regon 36884413500000 

numer KRS 0000704216

Statut Fundacji Bliżej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. „Fundacja Bliżej” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w Warszawie dnia 12 września 2017 r. aktem notarialnym Repetytorium A nr 5200/2017 z woli fundatorów Marcina i Zofii Białek, zwanych dalej Fundatorami.

 2. Fundacja nosi nazwę „FUNDACJA BLIŻEJ”. Fundacja może także używać nazw w brzmieniu „FUNDACJA BLIŻEJ. Na rzecz dzieci z niepełnosprawnością ich rodzin” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego będącego logotypem.

 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 4. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 7. Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

CELE i SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

§2

Celem fundacji „Bliżej” jest:

 1. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zagrożonych niepełnosprawnością (także w okresie prenatalnym) oraz ich rodzin w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, wyrównywaniu szans, rozwoju więzi rodzinnych w tym działalność ekspercka, informacyjna dotycząca metod i form wsparcia.

 2. Promowanie potrzeby wsparcia całej rodziny z dzieckiem (także w okresie prenatalnym) niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi w zakresach: wsparcia ich pełnego potencjału, ich praw i swobód jako ludzi i obywateli, aktywności fizycznej, edukacji, wychowania, zdrowia, kompetencji społecznych, kreatywności oraz aktywności zawodowej.

 3. Działalność charytatywna, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ochrona praw konsumentów oraz promocja i organizacja wolontariatu.

 4. Wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, a także działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych realizujących zbieżne cele.

 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, społecznej, kulturowej, wspieranie działań w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

§3

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  1. Prowadzenie działań terapeutycznych, oświatowych, doradczych, działalność ekspercką i informacyjną dotyczącą metod i form wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.

  2. Wypracowywanie standardów pracy, opieki terapeutycznej, rehabilitacji z dziećmi niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi i ich rodzinami.

  3. Organizacja imprez sportowych, pikników, zawodów, prowadzenie imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, opiekunów, terapeutów, wolontariuszy.

  4. Wypracowywanie, testowanie nowoczesnych metod rehabilitacyjnych – prowadzenie rehabilitacji, testowanie innowacyjnych metod rehabilitacji oraz opracowywanie badań i metod terapii.

  5. Udostępnianie oraz pozyskiwanie sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego oraz organizacja turnusów rehabilitacyjnych.

  6. Warsztaty, prelekcje, kongresy, sympozja, programy edukacyjne oraz wydarzenia o charakterze charytatywnym.

  7. Współpracę z uczelniami, władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi, uczelniami, ośrodkami terapeutycznymi i innymi podmiotami, które mogą wspomóc realizację celów.

  8. Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz osób związanych z działalnością zbieżną z celami Fundacji.

  9. Prowadzenie ośrodka terapeutycznego.

  10. Tworzenie ośrodków zajmujących się szkoleniem oraz prowadzenie szkoleń w szczególności dla rodziców, profesjonalistów, wolontariuszy pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z deficytami rozwojowymi - również w formie staży, warsztatów, specjalistycznych kursów doszkalających.

  11. Podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin oraz promocja tychże działań.

  12. Działalność wydawnicza, w tym także opracowywanie materiałów audiowizualnych, i dystrybucyjną.

  13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin poprzez: pomoc finansową, rzeczową, organizację zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych, pomoc merytoryczną i ekspercką.

 

 1. Fundacja celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 3. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

 

MAJĄTEK FUNDACJI

§4

 1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 1000 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

 2. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. Odsetki od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności statutowej Fundacji.

 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów.

  2. Darowizn, zapisów, spadków osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.

  3. Dotacji, subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych.

  4. Zbiórek, kwest  i imprez publicznych.

  5. Majątku nieruchomego i ruchomego fundacji.

  6. Odpłatnej działalności.

  7. Odsetek i depozytów bankowych.

  8. Dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 4. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zatrzeć, że te środki mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności statutowej Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku, w takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazanie środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
   są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  2. przekazywaniu majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową Fundacji.

 8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych.

 9. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

ORGANY I WŁADZE FUNDACJI

§5

Organem Fundacji jest Zarząd.

§7

 1. Zarząd składa się minimum 2 członków powoływanych przez Zarząd na 5 letnią kadencję. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

 2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołują Fundatorzy.

 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Zarząd powołuje nowych członków lub odwołuje poszczególnych jego członków – zachowaniem minimalnej liczby członków.  Uchwały te zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum ⅔ członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Ustanie funkcji członka Zarządu Fundacji może nastąpić na skutek:

 1. Śmierci

 2. Rezygnacji

 3. Trwałej niezdolności do pełnienia funkcji

 4. Odwołania

 1. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały w przypadkach:

 1. Działania na szkodę Fundacji

 2. Utraty praw publicznych

 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu

 4. Utraty zaufania Zarządu Fundacji.

 1. Funkcję Członka lub Prezesa Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.

 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy min. prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,

  2. ustalanie zasad wynagrodzeń

  3. uchwalanie regulaminów,

  4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

  6. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

  7. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

  8. propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i jej działania,

  9. przedstawianie Ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji,

  10. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

  11. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

  12. składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych.

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej,  uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 4. Zmiana statutu lub likwidacja Fundacji dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ członków Zarządu.

 5. Strukturę organizacyjną i tryb pracy Zarządu Fundacji określa jego regulamin opracowany przez Członków Zarządu i/lub osoby przez nie wskazane oraz zatwierdzony przez przynajmniej połowę Członków Zarządu.

 6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 7. Zarząd sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów oraz doradców.

                                                                       §8

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 2. Zamiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji zgodnie z § 7 ust. 10 statutu.

LIKWIDACJA

§9

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje uchwałą Zarząd Fundacji.

 2. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

fundatorzy : Zofia Białek i Marcin Białek, Warszawa, 13.09.2017 r.